Missie
In het kader van Sport en Gezondheid dragen wij graag een positief steentje bij aan de leefomgeving van mensen. Zo gaan wij voor een gezonde Lifestyle en minder CO2-uitstoot. 


Visie
De Stichting B On Tour kent aan sport een belangrijke maatschappelijke betekenis toe. Om de doelstellingen van overheden, instanties, organisaties en bedrijven te realiseren is oog voor duurzaamheid van groot belang. Dit is op een leuke manier mogelijk door middel van recreatie, sport, cultuur en entertainment. Daarnaast levert een gezonde lifestyle een bijdrage aan de bevordering van de algehele gezondheid en een betere woon-, werk-, en leefomgeving voor inwoners van gemeenten en werknemers van bedrijven.
.
Doelstelling
• De Stichting B On Tour wil een bijdrage leveren aan de gezondheid, vitaliteit
  en het welbevinden in de samenleving door middel van het promoten, 
  stimuleren en activeren van bewegen en een gezonde Lifestyle.
  De Stichting B On Tour wil dit bereiken door het aanbieden van diverse 
  duurzame sport-, recreatie- en vrijetijdsactiviteiten, indien mogelijk in samen-
  werking met andere sectoren door Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. 


Trends en Ontwikkelingen
Nederland is een land dat ondernemend is op sport en vrijetijdsgebied. Door sociaal-economische en demografische veranderingen met technologische ontwikkelingen is de vrijetijdsector een groeimarkt. Het is daarnaast een sector die openstaat voor nieuwe innovaties, en die door de combinatie van mode, trends en wereldevenementen als de Olympische Spelen, WK voetbal en de Tour de France snel is overgegaan in een consumentgeoriënteerde industrie.

Subdoelstelling
• Het organiseren van diverse fietstoertochten.
• Het organiseren van een Jeugd Olympische en Paralympische Dag.
• Het organiseren van diverse side-events in het kader van wereldevenementen.

Door een bijdrage van fondsen, gemeentes, maatschappelijke instellingen en bedrijven streven wij ernaar de kosten voor de deelnemers tot 0 terug te kunnen brengen


RAAD VAN TOEZICHT :

Mohamed (M.) Belkadi RA
Functie buiten B On Tour:
    - Registeraccountant, Dubois & Co
    - Penningmeester bij Stichting Evenaars Festival te Almere

bc. Arno (J.A.) Tavenier
Functie buiten B On Tour:
    - Leraar Lichamelijke Opvoeding, G.K. van Hogendorp VMBO School 
    - Atletiek Coach


Bestuur :

Stephen Brug (Algemeen Directeur)
    - Evenementen & Sport
    - Financiën
    - Partnership


Het Bestuur is belast met de dagelijkse bedrijfsvoering en operationele gang van zaken. Het Bestuur zorgt ervoor dat B On Tour draaiende blijft. Het bestuur heeft veel kennis, expertise en ervaring in het organiseren van grote en kleinschalige evenementen. De rol is organiseren, coördineren, communiceren, faciliteren en stimuleren.


Vrijwilligers


Vrijwilligers zijn onze winnaars omdat zij belangeloos met een gedreven inzet onze activiteiten en evenementen tot een succes maken

Zij zorgen ervoor dat de deelnemers een onvergetelijke dag hebben. Vrijwilligers zijn onderdeel van onze organisatie en voelen zich verbonden met ons succes. Als zij trots zijn op een succesvol evenement of activiteit, zijn zij ook trots op zichzelf, want zij zijn onderdeel van de organisatie.

De Stichting B On Tour is voor de organisatie van een flink aantal activiteiten en evenementen op zoek naar vrijwilligers.
• Vrijwilligers die vanuit passie met ons meedenken en meehelpen om van onze
  activiteiten en evenementen een succes te  maken.
• Vrijwilligers die zelfs in hun vrije tijd een stap extra willen zetten en daarmee
  een belangrijke bouwsteen zijn voor het succes en de reputatie van de
  activiteiten van Stichting B On Tour.
• Vrijwilligers variërend van studenten die éénmalig een kijkje achter de
  schermen willen nemen tot vrijwilligers met ervaring zijn bij ons van harte
  welkom. 

Onmisbare functies voor een geslaagd evenement: 
• Medeweker hand- en spandiensten
• Activiteitenbegeleider
• Bouwploeg medewerker
• Knutselbegeleider
• Logistiek medewerker
• Parkeerwachter
• Sport- en Spelleider
• Verkeersregelaar Interesse? Kijk dan bij aanmelding.
algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Activiteit: de te houden activiteit van B On Tour.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator
toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Activiteit.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer
aan de Activiteit.
d. Organisator: de stichting B On Tour K.v.K. 24 47 29 08.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelname

2.1. Deelname aan de Activiteit is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2.2. De Deelnemer mag aan de Activiteit slechts deelnemen indien hij het daartoe toestemming heeft verkregen van de Organisator of indien van toepassing de Deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld (indien van toepassing) volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. De deelname aan het Activiteit geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan de Activiteit deel te laten nemen.
2.4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan de Activiteit deel te nemen, wordt, in geval van Deelname aan de tourtochten, het betaalde inschrijfgeld inclusief andere betalingen alleen gerestitueerd tegen administratiekosten indien dit uiterlijk twee weken voor de Activiteit schriftelijk aan de organisatie kenbaar is gemaakt. Na deze periode vindt geen restitutie van het inschrijfgeld of andere betalingen plaats.
2.5. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandig-heden besluiten de Activiteit geen doorgang te laten vinden. De Deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om, naar keuze,
deel te nemen aan de Activiteit op een eventueel door de Organisator vast te stellen vervangende datum in hetzelfde kalenderjaar. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats, ook niet als de Deelnemer niet in staat is tot deelname op de eventuele vervangende datum.
2.6. Een besluit van de Organisator om de Activiteit geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Activiteit.
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de Activiteit. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan wedstrijden sportmedisch te laten keuren.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Activiteit. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6 Sponsors van de Activiteit en de gemeente(n) waarin de Activiteit plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprake-
lijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de Activiteit gemaakte foto’s en beeld-
materiaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.