Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Activiteit: de te houden activiteit van B On Tour.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator
toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Activiteit.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer
aan de Activiteit.
d. Organisator: de stichting B On Tour K.v.K. 24 47 29 08.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelname

2.1. Deelname aan de Activiteit is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2.2. De Deelnemer mag aan de Activiteit slechts deelnemen indien hij het daartoe toestemming heeft verkregen van de Organisator of indien van toepassing de Deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld (indien van toepassing) volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. De deelname aan het Activiteit geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan de Activiteit deel te laten nemen.
2.4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan de Activiteit deel te nemen, wordt, in geval van Deelname aan de tourtochten, het betaalde inschrijfgeld inclusief andere betalingen alleen gerestitueerd tegen administratiekosten indien dit uiterlijk twee weken voor de Activiteit schriftelijk aan de organisatie kenbaar is gemaakt. Na deze periode vindt geen restitutie van het inschrijfgeld of andere betalingen plaats.
2.5. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandig-heden besluiten de Activiteit geen doorgang te laten vinden. De Deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om, naar keuze,
deel te nemen aan de Activiteit op een eventueel door de Organisator vast te stellen vervangende datum in hetzelfde kalenderjaar. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats, ook niet als de Deelnemer niet in staat is tot deelname op de eventuele vervangende datum.
2.6. Een besluit van de Organisator om de Activiteit geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Activiteit.
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de Activiteit. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan wedstrijden sportmedisch te laten keuren.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Activiteit. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6 Sponsors van de Activiteit en de gemeente(n) waarin de Activiteit plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprake-
lijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de Activiteit gemaakte foto’s en beeld-
materiaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.